Apa Itu Kemahiran Abad Ke-21

Abad ke-21 telah membawa perubahan yang pesat dalam pelbagai aspek kehidupan, termasuk cara kita bekerja, belajar, dan berkomunikasi. Kemahiran yang diperlukan untuk berjaya pada masa kini berbeza daripada apa yang diperlukan pada masa lalu.

Di Malaysia, kemahiran abad ke-21 semakin mendapat perhatian kerana kepentingannya dalam memastikan daya saing negara dalam ekonomi global yang semakin mencabar.

Apa Maksud Kemahiran Abad Ke-21?

Kemahiran abad ke-21 merujuk kepada set kemahiran yang dianggap penting untuk berjaya dalam dunia yang semakin kompleks dan saling berhubung pada abad ini.

Kemahiran ini merangkumi kemahiran kognitif, interpersonal, dan intrapersonal yang membolehkan individu menyesuaikan diri dengan perubahan, menyelesaikan masalah, berfikir secara kritis, berkomunikasi dengan berkesan, dan bekerja secara kolaboratif.

Antara kemahiran abad ke-21 yang penting termasuk:

 1. Critical thinking dan problem-solving
 2. Creativity dan innovation
 3. Communication
 4. Collaboration
 5. Information literacy
 6. Media literacy
 7. ICT literacy
 8. Flexibility dan adaptability
 9. Initiative dan self-direction
 10. Social dan cross-cultural skills
 11. Productivity dan accountability
 12. Leadership dan responsibility

Apakah Kepentingan Kemahiran Abad Ke-21 di Malaysia?

Malaysia, sebagai sebuah negara yang sedang pesat membangun, menghadapi cabaran untuk melahirkan tenaga kerja yang dilengkapi dengan kemahiran abad ke-21 untuk bersaing dalam ekonomi global.

Menurut Laporan Penyiasatan Tenaga Buruh (Labour Force Survey Report) yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, pada tahun 2020, terdapat seramai 15.1 juta orang tenaga buruh di Malaysia, dengan 14.4 juta orang (95.4%) bekerja dan 741,600 orang (4.6%) menganggur.

Dalam usaha untuk mengurangkan kadar pengangguran dan meningkatkan daya saing negara, kerajaan Malaysia telah mengambil langkah-langkah proaktif untuk menggalakkan pembangunan kemahiran abad ke-21 di kalangan rakyatnya. Ini termasuk pelaksanaan dasar-dasar seperti Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025, yang menekankan kepentingan kemahiran abad ke-21 dalam sistem pendidikan negara.

Critical Thinking dan Problem-Solving

Critical thinking dan problem-solving merupakan kemahiran yang amat penting dalam menghadapi cabaran abad ke-21. Kemahiran ini membolehkan individu menganalisis maklumat, menilai situasi, dan mencari penyelesaian yang inovatif untuk masalah yang kompleks.

Di Malaysia, kemahiran critical thinking dan problem-solving semakin diberi penekanan dalam sistem pendidikan. Contohnya, dalam PPPM 2013-2025, Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) telah diperkenalkan sebagai salah satu elemen penting dalam kurikulum sekolah. KBAT bertujuan untuk memupuk kemahiran seperti menganalisis, menilai, dan mencipta di kalangan pelajar.

Selain itu, institusi pengajian tinggi di Malaysia juga semakin memberi tumpuan kepada pembangunan kemahiran critical thinking dan problem-solving. Sebagai contoh, Universiti Malaya (UM) telah memperkenalkan kursus “Critical Thinking” sebagai subjek wajib untuk semua pelajar tahun pertama sejak tahun 2019. Kursus ini bertujuan untuk membantu pelajar membangunkan kemahiran berfikir secara kritis dan menyelesaikan masalah dengan lebih berkesan.

Creativity dan Innovation

Dalam dunia yang semakin kompleks dan berubah dengan pantas, creativity dan innovation menjadi kemahiran yang semakin penting. Kemahiran ini membolehkan individu menjana idea-idea baru, melihat sesuatu dari perspektif yang berbeza, dan menghasilkan penyelesaian yang inovatif kepada masalah.

Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk menggalakkan creativity dan innovation di kalangan rakyatnya. Contohnya, pada tahun 2010, kerajaan Malaysia telah melancarkan Dasar Inovasi Negara (National Innovation Policy) yang bertujuan untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif untuk inovasi dan meningkatkan daya saing negara.

Selain itu, pelbagai inisiatif telah diambil untuk menggalakkan creativity dan innovation di peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, pertandingan seperti “International Invention, Innovation & Technology Exhibition (ITEX)” dan “Malaysian Innovation & Creativity Centre (MaGIC) Academy” telah diadakan untuk memberi peluang kepada pelajar dan belia untuk mempamerkan idea-idea inovatif mereka.

Communication dan Collaboration

Kemahiran communication dan collaboration adalah penting dalam dunia yang semakin saling berhubung pada abad ke-21. Kemahiran ini membolehkan individu berkomunikasi dengan berkesan, bekerja dalam pasukan, dan membina hubungan yang positif dengan orang lain.

Di Malaysia, kemahiran communication dan collaboration semakin diberi penekanan dalam sistem pendidikan dan dunia pekerjaan. Contohnya, dalam PPPM 2013-2025, kemahiran komunikasi dan kolaborasi telah dikenal pasti sebagai antara kemahiran yang perlu dipupuk di kalangan pelajar. Pelbagai aktiviti seperti kerja berkumpulan, pembentangan, dan projek kolaboratif telah diperkenalkan dalam kurikulum sekolah untuk membangunkan kemahiran ini.

Dalam dunia pekerjaan, kemahiran communication dan collaboration juga semakin penting. Menurut kajian yang dijalankan oleh JobStreet.com pada tahun 2019, kemahiran komunikasi dan kerja berpasukan adalah antara kemahiran yang paling dikehendaki oleh majikan di Malaysia. Sebanyak 68% majikan menyatakan bahawa kemahiran komunikasi adalah penting, manakala 56% menekankan kepentingan kemahiran kerja berpasukan.

Information, Media, dan ICT Literacy

Dalam era digital pada abad ke-21, kemahiran information, media, dan ICT literacy menjadi semakin penting. Kemahiran ini membolehkan individu mengakses, menilai, menganalisis, dan menggunakan maklumat dari pelbagai sumber dengan berkesan, serta menggunakan teknologi dengan cekap dan bertanggungjawab.

Malaysia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kemahiran information, media, dan ICT literacy di kalangan rakyatnya. Contohnya, dalam PPPM 2013-2025, Literasi ICT telah diperkenalkan sebagai salah satu elemen penting dalam kurikulum sekolah. Pelajar didedahkan dengan penggunaan teknologi dalam pembelajaran dan diajar cara mengakses dan menilai maklumat dari pelbagai sumber.

Selain itu, pelbagai inisiatif telah diambil untuk menggalakkan penggunaan teknologi dan meningkatkan kemahiran ICT di kalangan rakyat Malaysia. Contohnya, kerajaan Malaysia telah melancarkan program “Pusat Internet 1Malaysia” pada tahun 2007 untuk menyediakan akses internet percuma kepada masyarakat, terutamanya di kawasan luar bandar. Sehingga tahun 2020, terdapat lebih daripada 800 Pusat Internet 1Malaysia di seluruh negara.

Flexibility, Adaptability, Initiative, dan Self-Direction

Dalam dunia yang sentiasa berubah pada abad ke-21, kemahiran flexibility, adaptability, initiative, dan self-direction menjadi semakin penting. Kemahiran ini membolehkan individu menyesuaikan diri dengan perubahan, mengambil inisiatif, dan belajar secara berterusan.

Di Malaysia, kemahiran-kemahiran ini semakin diberi penekanan dalam sistem pendidikan dan dunia pekerjaan. Contohnya, dalam PPPM 2013-2025, kemahiran belajar cara belajar (learning how to learn) telah diperkenalkan sebagai salah satu elemen penting dalam kurikulum sekolah. Pelajar digalakkan untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka dan menyesuaikan diri dengan pelbagai situasi pembelajaran.

Dalam dunia pekerjaan, kemahiran flexibility, adaptability, initiative, dan self-direction juga semakin dihargai oleh majikan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Jobstreet.com pada tahun 2019, sebanyak 55% majikan di Malaysia menyatakan bahawa kemahiran adaptability dan flexibility adalah penting, manakala 52% menekankan kepentingan kemahiran inisiatif dan proaktif.

Social dan Cross-Cultural Skills

Dalam dunia yang semakin globalisasi, kemahiran social dan cross-cultural menjadi semakin penting. Kemahiran ini membolehkan individu berinteraksi dengan berkesan dengan orang dari pelbagai latar belakang budaya, menghormati kepelbagaian, dan bekerja dalam persekitaran yang pelbagai.

Malaysia, sebagai sebuah negara yang berbilang kaum dan budaya, telah lama mengiktiraf kepentingan kemahiran social dan cross-cultural. Dalam Rukun Negara, “Kesopanan dan Kesusilaan” telah dikenal pasti sebagai salah satu prinsip penting dalam membina masyarakat yang harmoni.

Dalam sistem pendidikan, kemahiran social dan cross-cultural juga diberi penekanan. Contohnya, subjek seperti Pendidikan Moral dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan telah diperkenalkan dalam kurikulum sekolah untuk memupuk nilai-nilai murni dan menggalakkan interaksi yang positif antara pelajar dari pelbagai latar belakang.

Productivity dan Accountability

Kemahiran productivity dan accountability adalah penting untuk berjaya dalam dunia pekerjaan pada abad ke-21. Kemahiran ini membolehkan individu mengurus masa dan sumber dengan berkesan, bekerja dengan cekap, dan bertanggungjawab terhadap hasil kerja mereka.

Di Malaysia, kemahiran productivity dan accountability semakin diberi penekanan dalam dunia pekerjaan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Malaysia Productivity Corporation (MPC) pada tahun 2019, sebanyak 89% syarikat di Malaysia menyatakan bahawa peningkatan produktiviti adalah penting untuk mengekalkan daya saing.

Pelbagai inisiatif telah diambil untuk meningkatkan produktiviti dan menggalakkan accountability di kalangan pekerja di Malaysia. Contohnya, MPC telah melancarkan program “Pelan Produktiviti Nasional” pada tahun 2016 untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Program ini merangkumi pelbagai inisiatif seperti latihan kemahiran, penanda aras (benchmarking), dan penambahbaikan proses kerja.

Leadership dan Responsibility

Kemahiran leadership dan responsibility adalah penting untuk membentuk masa depan yang lebih baik pada abad ke-21. Kemahiran ini membolehkan individu memimpin dengan berkesan, membuat keputusan yang bijak, dan bertindak dengan penuh tanggungjawab.

Di Malaysia, kemahiran leadership dan responsibility semakin diberi penekanan dalam sistem pendidikan dan dunia pekerjaan. Contohnya, dalam PPPM 2013-2025, kemahiran kepimpinan telah dikenal pasti sebagai salah satu kemahiran yang perlu dipupuk di kalangan pelajar. Pelbagai program kepimpinan seperti “Program Latihan Kepimpinan Pelajar” telah dilaksanakan di sekolah-sekolah untuk membangunkan kemahiran kepimpinan pelajar.

Dalam dunia pekerjaan, kemahiran leadership dan responsibility juga semakin dihargai oleh majikan. Menurut kajian yang dijalankan oleh Jobstreet.com pada tahun 2019, sebanyak 63% majikan di Malaysia menyatakan bahawa kemahiran kepimpinan adalah penting untuk berjaya dalam kerjaya.

Apakah Cabaran dalam Pembangunan Kemahiran Abad ke-21?

Walaupun pelbagai inisiatif telah diambil untuk menggalakkan pembangunan kemahiran abad ke-21 di Malaysia, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani. Antaranya termasuk:

 1. Jurang digital: Tidak semua rakyat Malaysia mempunyai akses yang sama kepada teknologi dan internet, terutamanya di kawasan luar bandar. Ini boleh menghadkan peluang mereka untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 yang berkaitan dengan teknologi.
 2. Kekurangan tenaga pengajar yang mahir: Tidak semua guru dan pensyarah di Malaysia mempunyai kemahiran dan pengetahuan yang mencukupi untuk mengajar kemahiran abad ke-21 dengan berkesan.
 3. Penekanan terhadap peperiksaan: Sistem pendidikan di Malaysia masih memberi penekanan yang kuat terhadap peperiksaan, yang boleh menghadkan peluang untuk membangunkan kemahiran abad ke-21 yang lebih holistik.

Untuk menangani cabaran-cabaran ini dan terus menggalakkan pembangunan kemahiran abad ke-21 di Malaysia, beberapa cadangan boleh dipertimbangkan:

 1. Meningkatkan akses kepada teknologi dan internet di mana kerajaan boleh melabur dalam infrastruktur digital dan menyediakan insentif untuk menggalakkan penggunaan teknologi, terutamanya di kawasan luar bandar.
 2. Meningkatkan latihan untuk guru dan pensyarah supaya lebih banyak program latihan dan pembangunan profesional untuk guru dan pensyarah. Ini bagi membolehkan mereka mengajar kemahiran abad ke-21 dengan lebih berkesan.
 3. Mempelbagaikan kaedah penilaian yang merangkumi aspek-aspek kemahiran abad ke-21 yang lebih holistik, seperti projek, portfolio, dan penilaian berasaskan prestasi.
 4. Menggalakkan kerjasama antara sektor pendidikan dan industri agar dapat membantu memastikan bahawa kurikulum dan program latihan adalah relevan dengan keperluan pasaran kerja.

Kesimpulan

Kemahiran abad ke-21 merupakan satu set kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh murid untuk berjaya dalam era digital dan globalisasi. Kemahiran ini meliputi kemahiran berfikir kritis, kreativiti, komunikasi, dan kolaborasi, yang dikenali sebagai “4C” dalam kerangka kemahiran abad ke-21 atau “21st century skills” dalam Bahasa Inggeris.

Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) telah mengintegrasikan elemen kemahiran abad ke-21 dalam pengajaran dan pembelajaran, termasuk dalam penyediaan Rancangan Pengajaran Harian (RPH). Guru perlu merancang aktiviti pembelajaran yang menggalakkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan berdaya tahan dalam kalangan murid.

Pengenalan kemahiran abad ke-21 dalam pendidikan adalah penting untuk melahirkan modal insan yang mampu bersaing dalam pasaran kerja masa depan. Senarai kemahiran abad ke-21 dan panduan pelaksanaannya boleh dirujuk dalam dokumen-dokumen rasmi KPM, seperti fail PDF yang boleh dimuat turun dari portal rasmi kementerian.

Leave a Comment