4 Kepentingan TVET kepada Pelajar dan Negara

Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional (TVET) merupakan satu komponen penting dalam pembangunan modal insan dan pertumbuhan ekonomi negara. TVET merupakan satu pendekatan pendidikan dan latihan yang menekankan kemahiran praktikal, pengetahuan aplikasi, dan kecekapan khusus dalam bidang-bidang teknikal dan vokasional.

Ia bertujuan melengkapkan pelajar dengan kemahiran yang relevan dan diperlukan oleh industri, seterusnya meningkatkan kebolehpasaran mereka dalam pasaran kerja.

Apakah Kepentingan TVET?

TVET samgat penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan daya saing global. Kerajaan Malaysia telah meletakkan penekanan yang besar terhadap pembangunan TVET sebagai satu strategi utama dalam meningkatkan kualiti modal insan dan memenuhi keperluan industri.

Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, enrolmen pelajar dalam program TVET telah meningkat sebanyak 21.8% dari tahun 2013 hingga 2018, mencapai seramai 141,323 pelajar pada tahun 2018. Kerajaan juga telah memperuntukkan sejumlah besar bajet untuk pembangunan TVET, termasuk RM5.9 bilion dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (2016-2020) untuk meningkatkan kualiti dan kapasiti institusi TVET.

Kepentingan TVET dalam konteks pendidikan di Malaysia dapat dilihat dari beberapa perspektif:

Memenuhi Keperluan Industri

Malaysia, sebagai sebuah negara yang berorientasikan eksport dan memiliki sektor pembuatan yang kukuh, memerlukan tenaga kerja mahir dalam bidang teknikal dan vokasional untuk mengekalkan daya saing dan menarik pelaburan asing. TVET memainkan peranan penting dalam melahirkan graduan yang dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan oleh industri, seterusnya mengurangkan jurang kemahiran (skills gap) antara keperluan industri dan output pendidikan.

Menurut laporan oleh Institut Maklumat dan Analisis Pasaran Buruh (ILMIA), sebanyak 60.1% daripada pekerjaan baharu yang diwujudkan di Malaysia pada tahun 2018 memerlukan kelayakan TVET. Ini menunjukkan bahawa TVET adalah penting dalam memenuhi permintaan pasaran buruh dan menyokong pertumbuhan industri di Malaysia.

Meningkatkan Kebolehpasaran Graduan

TVET menekankan kemahiran praktikal dan kecekapan khusus yang diperlukan dalam dunia pekerjaan. Graduan TVET dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dan pengalaman praktikal, menjadikan mereka lebih bersedia untuk memasuki pasaran kerja. Ini meningkatkan kebolehpasaran mereka dan memudahkan peralihan dari alam pendidikan ke alam pekerjaan.

Kajian oleh Jabatan Perangkaan Malaysia menunjukkan bahawa kadar pengangguran bagi graduan TVET adalah lebih rendah berbanding graduan akademik. Pada tahun 2019, kadar pengangguran bagi graduan TVET adalah 2.7%, manakala kadar pengangguran bagi graduan akademik adalah 3.9%. Ini mencerminkan permintaan yang tinggi terhadap graduan TVET dalam pasaran kerja.

Mempromosikan Pembelajaran Sepanjang Hayat

TVET bukan sahaja relevan untuk pelajar yang baru menamatkan persekolahan, tetapi juga untuk pekerja sedia ada yang ingin meningkatkan kemahiran mereka atau beralih kerjaya. Program TVET sering ditawarkan secara fleksibel, termasuk kursus jangka pendek, latihan di tempat kerja, dan pembelajaran secara sambilan. Ini membolehkan individu untuk terus mengemas kini kemahiran mereka sepanjang kerjaya, selaras dengan konsep pembelajaran sepanjang hayat.

Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan inisiatif seperti Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Sepanjang Hayat (TVET 4.0) untuk mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat melalui TVET. Inisiatif ini bertujuan untuk menyediakan laluan fleksibel bagi individu untuk meningkatkan kemahiran mereka pada bila-bila masa sepanjang kerjaya mereka.

Menyumbang kepada Pembangunan Sosioekonomi

TVET memainkan peranan penting dalam pembangunan sosioekonomi Malaysia dengan melahirkan tenaga kerja mahir yang diperlukan untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Ia juga menyediakan peluang pendidikan dan pekerjaan kepada individu dari pelbagai latar belakang sosioekonomi, termasuk mereka dari keluarga berpendapatan rendah dan komuniti luar bandar.

Kerajaan Malaysia telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk meningkatkan akses dan ekuiti dalam TVET, seperti menyediakan biasiswa dan bantuan kewangan kepada pelajar TVET. Ini membantu mengurangkan jurang pendidikan dan meningkatkan mobiliti sosial, seterusnya menyumbang kepada pembangunan inklusif.

Apa Maksud TVET?

TVET merujuk kepada pendidikan dan latihan yang berfokuskan kepada kemahiran praktikal dan pengetahuan khusus dalam bidang teknikal dan vokasional.

Menurut UNESCO, TVET ditakrifkan sebagai “pendidikan, latihan dan kemahiran yang dikaitkan dengan pekerjaan yang melibatkan, sebagai tambahan kepada pendidikan umum, kajian teknologi dan sains yang berkaitan, dan perolehan kemahiran praktikal, sikap, pemahaman dan pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan dalam pelbagai sektor kehidupan ekonomi dan sosial”.

TVET merangkumi pelbagai program dan kursus yang direka untuk membangunkan kemahiran khusus dalam bidang-bidang seperti kejuruteraan, pembuatan, pembinaan, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), automotif, hospitaliti, peruncitan, dan banyak lagi. Program-program ini boleh ditawarkan di peringkat sekolah menengah, institusi pengajian tinggi, pusat latihan vokasional, dan juga di tempat kerja melalui latihan berasaskan industri.

Apakah Cabaran TVET di Malaysia?

Walaupun TVET semakin mendapat perhatian di Malaysia, masih terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani untuk memastikan keberkesanan dan relevansinya. Antara cabaran tersebut termasuk:

Persepsi Masyarakat

Terdapat persepsi dalam kalangan masyarakat bahawa TVET adalah pilihan kedua berbanding pendidikan akademik. Ini mungkin disebabkan oleh stigma sosial yang dikaitkan dengan kerja manual dan teknikal. Adalah penting untuk mengubah persepsi ini dan mempromosikan TVET sebagai satu laluan kerjaya yang berharga dan memuaskan.

Penyelarasan dan Kualiti Program

Terdapat pelbagai penyedia TVET di Malaysia, termasuk institusi awam dan swasta. Memastikan penyelarasan dan kualiti program TVET merentasi pelbagai penyedia adalah satu cabaran. Kerajaan perlu memainkan peranan aktif dalam menetapkan standard dan memantau kualiti program TVET untuk memastikan relevansi dan konsistensinya.

Kerjasama Industri

Kerjasama yang erat antara institusi TVET dan industri adalah penting untuk memastikan kurikulum dan latihan yang relevan dan terkini. Walau bagaimanapun, mencapai kerjasama yang berkesan antara institusi pendidikan dan industri boleh menjadi mencabar. Mekanisme perlu diwujudkan untuk menggalakkan perkongsian pengetahuan, latihan berasaskan industri, dan penglibatan industri dalam pembangunan kurikulum TVET.

Untuk masa depan TVET di Malaysia, terdapat beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengukuhkan peranannya dalam pembangunan modal insan dan ekonomi negara:

 1. Meningkatkan Kesedaran dan Promosi
  Kempen kesedaran dan promosi yang berterusan perlu dilaksanakan untuk mempromosikan TVET sebagai satu laluan kerjaya yang berharga dan menarik. Ini termasuk menyerlahkan kisah kejayaan graduan TVET, mempromosikan peluang kerjaya dalam bidang teknikal dan vokasional, dan melibatkan industri dalam aktiviti promosi.
 2. Menyelaraskan Kurikulum dengan Keperluan Industri
  Kurikulum TVET perlu sentiasa dikemas kini dan diselaraskan dengan keperluan industri yang sentiasa berubah. Ini memerlukan kerjasama yang erat antara institusi TVET dan industri untuk memastikan graduan dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dan terkini. Mekanisme maklum balas dan perundingan perlu diwujudkan untuk membolehkan input industri diambil kira dalam pembangunan kurikulum.
 3. Meningkatkan Kualiti Tenaga Pengajar
  Kualiti tenaga pengajar adalah penting dalam memastikan keberkesanan program TVET. Tenaga pengajar TVET perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran terkini dalam bidang masing-masing, serta kemahiran pedagogi yang berkesan. Latihan berterusan dan pembangunan profesional perlu disediakan kepada tenaga pengajar TVET untuk memastikan mereka kekal relevan dan berkemahiran tinggi.
 4. Memperkukuh Kerjasama Antarabangsa
  Malaysia boleh mengukuhkan kerjasama antarabangsa dalam bidang TVET untuk pertukaran pengetahuan, amalan terbaik, dan inovasi. Kerjasama dengan negara-negara yang mempunyai sistem TVET yang maju, seperti Jerman dan Australia, boleh membantu meningkatkan kualiti dan relevansi program TVET di Malaysia. Ini termasuk pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, perkongsian kurikulum, dan projek penyelidikan bersama.

TVET memainkan peranan penting dalam konteks pendidikan di Malaysia, terutamanya dalam membangunkan modal insan yang berkemahiran tinggi dan memenuhi keperluan industri. Ia menyumbang kepada peningkatan kebolehpasaran graduan, pembelajaran sepanjang hayat, dan pembangunan sosioekonomi negara.

Walaupun terdapat cabaran dalam melaksanakan TVET secara berkesan, langkah-langkah seperti meningkatkan kesedaran, menyelaraskan kurikulum dengan keperluan industri, meningkatkan kualiti tenaga pengajar, dan memperkukuh kerjasama antarabangsa boleh membantu mengukuhkan peranan TVET dalam memajukan Malaysia sebagai negara maju yang berdaya saing di peringkat global.

Dengan komitmen dan usaha berterusan dari semua pihak yang berkepentingan, termasuk kerajaan, institusi pendidikan, industri, dan masyarakat, TVET boleh menjadi pemangkin untuk pembangunan modal insan yang berkualiti tinggi dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang mampan di Malaysia.

Adakah Belajar TVET Mempunyai Masa Depan yang Cerah?

Ya, belajar TVET (Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional) mempunyai masa depan yang cerah di Malaysia. Ini adalah kerana beberapa faktor utama:

 1. Permintaan tinggi untuk tenaga kerja berkemahiran: Dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan industri di Malaysia, terdapat permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja yang mempunyai kemahiran teknikal dan vokasional. Graduan TVET dilihat sebagai aset penting dalam memenuhi keperluan industri dan menyokong pembangunan ekonomi negara.
 2. Sokongan kerajaan: Kerajaan Malaysia telah mengiktiraf kepentingan TVET dan menyediakan sokongan yang kuat untuk memperkasakan sektor ini. Ini termasuk pelaburan dalam pembangunan infrastruktur, penambahbaikan kurikulum, dan inisiatif untuk meningkatkan kualiti dan relevansi program TVET.
 3. Peluang kerjaya yang pelbagai: Graduan TVET mempunyai peluang kerjaya yang luas dalam pelbagai sektor industri, seperti pembuatan, pembinaan, perkhidmatan, dan teknologi. Kemahiran yang diperoleh melalui pendidikan TVET membolehkan graduan bekerja dalam pelbagai peranan teknikal dan pengurusan.
 4. Pendapatan yang kompetitif: Graduan TVET sering kali menikmati pendapatan yang kompetitif, terutamanya dalam industri yang mengalami kekurangan tenaga mahir. Kemahiran khusus yang dimiliki oleh graduan TVET membolehkan mereka mendapat pampasan yang setimpal dengan kemahiran mereka.
 5. Peluang keusahawanan: Pendidikan TVET juga menyediakan asas yang kukuh untuk graduan menceburi bidang keusahawanan. Dengan kemahiran teknikal dan pengetahuan industri yang diperoleh, graduan TVET boleh memulakan perniagaan sendiri atau menyediakan perkhidmatan perundingan.
 6. Pengiktirafan antarabangsa: Kualiti pendidikan TVET di Malaysia semakin mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ini membuka peluang kepada graduan TVET untuk bekerja di syarikat multinasional atau mengejar peluang kerjaya di luar negara.

Walaupun TVET mempunyai masa depan yang cerah, adalah penting untuk terus meningkatkan kualiti dan relevansi program TVET agar selaras dengan perkembangan teknologi dan keperluan industri yang sentiasa berubah. Anda boleh rujuk kelebihan dan keburukan kolej vokasional dalam konteks TVET di Malaysia.

Kerjasama erat antara institusi pendidikan, industri, dan kerajaan adalah penting untuk memastikan graduan TVET dilengkapi dengan kemahiran yang relevan dan berdaya saing dalam pasaran kerja.

Dengan permintaan yang tinggi untuk tenaga kerja berkemahiran, sokongan kerajaan, dan peluang kerjaya yang pelbagai, belajar TVET merupakan pilihan yang menjanjikan masa depan yang cerah bagi pelajar di Malaysia.

Leave a Comment